Moore Polska Audyt sp. z o. o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
www.moorepolska.pl
Moore Polska Audyt sp. z o.o., 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8,
Prezes Zarządu – Lidia Skudławska, Członkowie Zarządu Piotr Witek, Michał Ossowski
NIP: 7011052300, REGON: 520003823, Kapitał Założycielski Spółki: 200 000 zł., Rok Założenia 2021
KRS 0000922603 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu na listę firm audytorskich: 4326
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego
za okres
od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
Drozapol-Profil S.A.
w Bydgoszczy
Strona 2 z 7
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Drozapol-Profil S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298A
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. („Spółka”), które
zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdanie z
całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierają
opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzi31 grudnia
2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w
tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
25 kwietnia 2022 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” tj. tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
1415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Strona 3 z 7
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w
Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W
trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni
od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w
Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w
kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Spółka prezentuje w sprawozdaniu
finansowym sporządzonym na dzień 31
grudnia 2021 r. nieruchomości inwestycyjne w
kwocie 30 192 tys. zł, co stanowi 26,2%
aktywów.
Na dzień bilansowy Zarząd Spółki zlecił
przeprowadzenie niezależnej wyceny
nieruchomości inwestycyjnych. Wycena taka
jest uzależniona od przyjęcia określonych
założeń opartych na profesjonalnym osądzie.
Dotyczą one między innymi wyboru modelu
przyjętego do wyceny, czy też użytych danych
porównywalnych.
Z uwagi na:
- szacunkowy charakter wyceny nieruchomości
inwestycyjnych,
-istotną wartość tych aktywów w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
traktujemy tę sprawę jako kluczową spra
badania.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
- krytyczną ocenę przyjętych w operacie
założeń i szacunków co do wyliczenia
wartości godziwej, w tym:
ocenę poprawności danych wejściowych
przyjętych w modelu użytych do określenia
wartości godziwej nieruchomości,
ocenę poprawności zastosowanych metod
wyceny,
analizę zasadności przyjętej do wyceny
rynkowej wartości czynszów,
analizę zasadności ceny rynkowej metra
kwadratowego działki do wybranych transakcji
porównywalnych,
ocenę przyjętej stopy kapitalizacji użytej w
kalkulacji,
- ocenę poprawności i kompletności
ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Strona 4 z 7
Inne sprawy
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez
działającego w imieniu firmy audytorskiej MOORE REWIT AUDYT Sp. z o.o. biegłego rewidenta, który
wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 19 kwietnia 2021 roku. W związku z
przekształceniami w grupie Moore Polska, powiadomiono jednostkę o fakcie przekształcenia i zmiany
podmiotu badającego sprawozdanie finansowe z MOORE REWIT AUDYT Sp. z o.o. na MOORE Polska
Audyt Sp. z o.o.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia
działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania
z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie
gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne
zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za
istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i
odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
Strona 5 z 7
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy nas opinię. Nasze
wnioski oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować,
że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i
zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam, gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Słki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności (razem „Inne
informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej