Moore Polska Audyt sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
www.moorepolska.pl
Moore Polska Audyt sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87,
Prezes Zarządu – Lidia Skudławska, Członkowie Zarządu Piotr Witek, Michał Ossowski, Krzysztof Oczko
NIP: 7011052300, REGON: 520003823, Kapitał Założycielski Spółki: 200 000 zł., Rok Założenia 2021
KRS 0000922603 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu na listę firm audytorskich: 4326
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.
w Bydgoszczy
Strona 2 z 9
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298A
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej, w której jednostką dominująca jest Drozapol-Profil S.A. (”Jednostka dominująca”) („Grupa”)
zawierające skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na
dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych
przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu,
które wydaliśmy dnia 20 kwietnia 2023 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” tj. tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1302 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek
interesu publicznego (Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań
Strona 3 z 9
finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i
Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska
pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych
rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozda