Moore Polska Audyt sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
www.moorepolska.pl
Moore Polska Audyt sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87,
Prezes Zarządu – Lidia Skudławska, Członkowie Zarządu Piotr Witek, Michał Ossowski, Krzysztof Oczko
NIP: 7011052300, REGON: 520003823, Kapitał Założycielski Spółki: 200 000 zł., Rok Założenia 2021
KRS 0000922603 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu na listę firm audytorskich: 4326
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego
za okres
od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
Drozapol-Profil S.A.
w Bydgoszczy
Strona 2 z 7
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Drozapol-Profil S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298A
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. („Spółka”), które
zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdanie
z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz informację dodatkową zawierają
opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w
tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
20 kwietnia 2023 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” tj. tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.
1302 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozd finansowych jednostek
interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów
Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
Strona 3 z 7
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w
kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności: