Unia Europejska

Projekt „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”

„Spółka Drozapol-Profil S.A. otrzymała dofinansowanie do projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem dofinansowania jest usługa doradcza na realizację Projektu pt. Strategia internacjonalizacji firmy Drozapol-Profil S.A. sprzedaży zbrojeń budowlanych na rynki zagraniczne” w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WKP 2014-2020.”

Unia Europejska