SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

115,4
123,4
153,7
126,0
99,2
138,3
116,7
124,0
205,8
Wynik z działalności operacyjnej
2,3
-4,2
0,4
1,1
-6,5
-6,4
-2,6
-2,1
-5,7
Wynik netto
3,0
-4,4
0,2
0,3
-6,6
-6,4
0,4
-2,8
-8,9
Przepływy z działalności operacyjnej
-3,3
7,1
-5,3
-2,9
-0,3
14,4
-4,9
23,2
-15,9
Przepływy z działalności inwestycyjnej
0,9
-0,4
0,2
4,9
0,0
-0,2
9,8
-1,4
-10,5
Przepływy z działalności finansowej
1,1
-7,4
6,9
-2,1
-0,6
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
-1,2
-0,6
1,8
-0,1
-0,8
2,9
-2,4
0,0
-2,1
Aktywa
89,2
84,1
92,3
83,1
67,6
78,9
95,1
99,9
120,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
26,1
24,0
38,0
28,8
22,4
27,2
36,9
42,2
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
9,4
7,5
7,5
6,1
5,1
5,9
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
16,7
16,5
30,5
22,7
17,3
21,2
30,1
34,9
53,2
Kapitał własny
63,1
60,2
54,3
54,2
45,2
51,8
58,2
57,8
60,6
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6

WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE - DANE JEDNOSTKOWE 2012-2020

Wybrane dane w mln zł skons. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

111,3
114,9
143,7
117,8
97,3
138,1
116,7
124,1
205,9
Wynik z działalności operacyjnej
1,2
-4,3
0,4
0,7
0,3
-4,9
-2,6
-1,9
5,0
Wynik netto
1,8
-4,4
0,3
0,2
-6,8
-4,7
0,1
-1,9
2,0
Przepływy z działalności operacyjnej
-1,7
4,3
-4,9
2,5
-0,3
14,4
-5,0
22,6
-14,7
Przepływy z działalności inwestycyjnej
-0,1
-0,4
0,2
0,8
0,2
-0,3
9,7
0,7
-13,3
Przepływy z działalności finansowej
1,1
-5,2
6,3
-3,4
-0,5
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
-0,7
-1,3
1,6
-0,1
-0,7
2,7
-2,5
1,6
-3,6
Aktywa
90,3
86,0
102,9
94,2
79,8
91,0
106,4
111,7
131,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
26,0
23,5
35,6
27,1
21,6
26,0
36,8
42,1
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
9,0
7,1
7,4
5,9
4,4
4,8
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
17,0
16,4
28,2
21,1
17,2
21,2
30,0
35,0
53,2
Kapitał własny
64,4
62,6
67,3
67,1
58,2
65,0
69,7
70,0
71,4
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6