SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

123,4
153,7
126,0
99,2
138,3
116,7
124,0
205,8
Wynik z działalności operacyjnej
-4,2
0,4
1,1
-6,5
-6,4
-2,6
-2,1
-5,7
Wynik netto
-4,4
0,2
0,3
-6,6
-6,4
0,4
-2,8
-8,9
Przepływy z działalności operacyjnej
7,1
-5,3
-2,9
-0,3
14,4
-4,9
23,2
-15,9
Przepływy z działalności inwestycyjnej
-0,4
0,2
4,9
0,0
-0,2
9,8
-1,4
-10,5
Przepływy z działalności finansowej
-7,4
6,9
-2,1
-0,6
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
-0,6
1,8
-0,1
-0,8
2,9
-2,4
0,0
-2,1
Aktywa
84,1
92,3
83,1
67,6
78,9
95,1
99,9
120,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
24,0
38,0
28,8
22,4
27,2
36,9
42,2
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
7,5
7,5
6,1
5,1
5,9
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
16,5
30,5
22,7
17,3
21,2
30,1
34,9
53,2
Kapitał własny
60,2
54,3
54,2
45,2
51,8
58,2
57,8
60,6
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6