Walne zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28.03.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.05.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 03.06.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 06.06.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak co roku, podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za poprzedni rok, udzieliło absolutorium Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz dodatkowo dokonało powołania Członków Rady Nadzorczej i zmieniony został jeden paragraf Statutu dotyczący sposobu reprezentacji Spółki. Na posiedzeniu obecni byli tylko akcjonariusze większościowi – Wojciech i Grażyna Rybka głosujący z akcji imiennych uprzywilejowanych.

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.06.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrywać będzie uchwały dotyczące 2011 roku a w szczególności zatwierdzające sprawozdania za ubiegły rok, udzielające absolutorium władzom Spółki oraz decydujące o podziale straty. Ponadto głosowaniu poddana zostanie zmiana Statutu w zakresie rozszerzenia PKD.

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 16.06.2010

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdań za poprzedni rok, udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. W tym roku nietypowo podejmowane są także powyższe uchwały w zakresie spółki Glob-Profil S.A., która w 2009 roku została przejęta przez Drozapol-Profil S.A.

Załączniki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.01.2009

Tematem posiedzenia tego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie połączenia Drozapol-Profil S.A. z Glob-Profil S.A.

Załączniki:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.06.2009

Przedmiotem obrad tego Walnego Zgromadzenia jest coroczne zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Po raz pierwszy zatwierdzeniu poddane zostanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Drozapol-Profil S.A. Zatwierdzeniu podlegają także sprawozdania spółki zależnej Glob-Profil S.A.

Załączniki:

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.12.2009

Porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia przewiduje zatwierdzenie zmian w regulaminach Spółki: Statucie, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, co wynika ze zmian przepisów KSH oraz zmiany klasyfikacji PKD.  Ponadto planuje się podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą skupu akcji własnych.

Załączniki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 07.02.2008

Tematem posiedzenia Walnego Zgromadzenia było podjęcie decyzji o nabywaniu akcji własnych, jednak z braku quorum nie można było podjąć uchwał. Skup akcji własnych uchwalony został na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym 18 marca 2008 roku.

Załączniki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18.03.2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o rozpoczęciu skupu akcji własnych oraz podjęło uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Załączniki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.05.2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało nad zatwierdzeniem sprawozdań za 2007 rok, podziałem zysku oraz udzieleniem absolutorium władzom Spółki. Ponadto dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz zmieniono Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30.12.2008

Przedmiotem obrad tego posiedzenia Walnego była zmiana uchwały dotyczącej skupu akcji własnych podjętej w marcu br.

Załączniki: