Raporty bieżące

Raporty bieżące 2024 roku

Data Nr raportu Treść
29.01.2024 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
05.02.2024 2/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Spółkę działań mających na celu przeprowadzenie procesu nabycia akcji własnych przez Spółkę
05.02.2024 3/2024 Zawarcie przez Spółkę porozumienia dot. wspólnego nabywania akcji Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki; otrzymanie zawiadomienia
05.02.2024 3/2024z ZAWIADOMIENIE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM POROZUMIENIA
09.02.2024 4/2024 Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
01.03.2024 5/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
01.03.2024 5z/2024 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 28.03.2024 R.
13.03.2024 6/2024 Stanowisko Zarządu Drozapol-Profil S.A. dotyczące ogłoszonego w dniu 29.02.2024 r. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
13.03.2024 6z/2024 STANOWISKO ZARZĄDU SPÓŁKI
28.03.2024 7/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28.03.2024 8/2024 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.03.2024 r.
28.03.2024 8z/2024 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.
28.03.2024 9/2024 Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Drozapol-Profil S.A. za 2023 rok i jednostkowego raportu rocznego Drozapol-Profil S.A. za 2023 rok
18.04.2024 10/2024 Nabycie akcji własnych DROZAPOL-PROFIL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania
19.04.2024 11/2024 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji DROZAPOL-PROFIL S.A.
19.04.2024 11z/2024 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W DROZAPOL-PROFIL S.A.
29.04.2024 12/2024 Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawach prawidłowości rozliczenia podatku VAT za I, II i III oraz IV kwartał 2012 r.
30.04.2024 13/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
30.04.2024 13z/2024 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 29.05.2024 R.
10.05.2024 14/2024 Przyspieszenie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Drozapol- Profil S.A. za I kwartał 2024 roku zawierającego kwartalne skrócone jednostkowe informacje finansowe Spółki Drozapol-Profil S.A.

Raporty bieżące 2023 roku

Data Nr raportu Treść
20.01.2023 1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
26.04.2023 2/2023 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
05.05.2023 3/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
05.05.2023 3z/2023 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA 02.06.2023 R.
02.06.2023 4/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.06.2023 r.
02.06.2023 5/2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.06.2023 r.
02.06.2023 5z1/2023 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANE NA 02.06.2023 R.
02.06.2023 5z2/2023 POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A.
02.06.2023 5z3/2023 SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA ROK 2022
02.06.2023 6/2023 Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
02.06.2023 6z/2023 RADA NADZORCZA DROZAPOL-PROFIL S.A.
02.06.2023 7/2023 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
06.07.2023 8/2023 Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
18.10.2023 9/2023 Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
21.10.2023 10/2023 Uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazanie do ponownego rozpoznania

Raporty bieżące 2022 roku

DataNr raportuTreść
24.01.20221/2022Terminy publikacji raportów bieżących w 2022 roku
11.02.2022 2/2022Rezygnacja Prokurenta i powołanie osoby zarządzającej
28.02.2022 3/2022Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
28.04.2022 4/2022
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2021 rok
28.04.2022 5/2022
Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2022 i 2023 rok
06.05.2022 6/2022Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
01.06.2022 7/2022Informacja o podjęciu przez Spółkę Zależną Uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2021
03.06.2022 8/2022Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.06.2022 r.
03.06.2022 9/2022Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.06.2022 r.
03.06.2022 9z1/2022UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A.
W DNIU 03.06.2022 R.
03.06.2022 9z2/2022Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Drozapol-Profil S.A.
03.06.2022 9z3/2022Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. za rok 2021
03.06.2022 10/2022Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 r.
29.06.2022 11/2022Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie.
26.10.2022 12/2022Zamiar zbycia nieruchomości.
14.12.2022 13/2022Sprzedaż nieruchomości oraz maszyn i urządzeń przez Emitenta oraz Spółkę Zależną.

Raporty bieżące 2021 roku

DataNr raportuTreść
04.01.20211/2021Zakwalifikowanie akcji Spółki do Strefy Niższej Płynności
21.01.20212/2021Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
05.03.20213/2021Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z
Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
31.03.20214/2021Zakończenie procesu likwidacji Spółki zależnej DP Wind Sp. o.o. w likwidacji w dniu
31.03.2021 r.
31.03.20215/2021Zmiana systemu notowań akcji Spółki
28.04.20216/2021Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2020 rok
14.05.20217/2021Informacja o wykreśleniu z KRS Spółki zależnej Emitenta DP Wind 1 Sp. z o.o. w likwidacji
01.06.20218/2021Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
10.06.20219/2021Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
28.06.202110/2021Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
28.06.202111/2021Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2021 r. / UCHWAŁY
28.06.202112/2021Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020r.
28.06.202113/2021Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję / RADA NADZORCZA DROZAPOL-PROFIL S.A.
28.06.202114/2021Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
08.07.202115/2021Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
03.08.202116/2021Otrzymanie decyzji o częściowym umorzeniu subwencji finansowej z PFR S.A.
20.10.202117/2021Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta i Spółkę zależną
01.12.2021
18/2021
Powołanie prokurenta

Raporty bieżące 2020 roku

DataNr raportuTreść
10.01.20201/2020Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
28.02.20202/2020Odwołanie prokurenta
28.02.20203/2020Powołanie prokurenta
30.03.20204/2020Zawarcie porozumienia do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
27.04.20205/2020Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok
29.06.20206/2020Otrzymanie subwencji finansowej z PFR S.A. przez Drozapol-Profil S.A.
02.07.20207/2020Zawarcie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia umowy z animatorem Emitenta
15.07.20208/2020Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
13.08.20209/2020Uchwały podjęte w dniu 13.08.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie / załącznik
13.08.202010/2020Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów
13.08.202011/2020Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
19.08.202012/2020Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r. / załącznik 1 / załącznik 2
29.09.202013/2020Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
15.10.202014/2020Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie / załącznik
15.10.202015/2020Odwołanie Prokurenta
19.10.202016/2020Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
26.11.202017/2020Dotyczy nabywania akcji własnych w celu umorzenia

Raporty bieżące 2019 roku

DataNr raportuTreść
05.07.201917/2019Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
05.07.201916/2019Wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019
05.07.201915/2019Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję / opis Członków Rady Nadzorczej
05.07.201914/2019Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.07.2019 r. / załącznik
05.07.201913/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019
05.07.201912/2019Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 r.
05.07.201911/2019Uchwały podjęte w dniu 05.07.2019 r. przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.06.2019 r. / załącznik
14.06.201910/2019Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.
14.06.20199/2019Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacje o przerwie w obradach / załącznik
14.06.20198/2019Powołanie Zarządu na IV kadencję
06.06.20197/2019Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / załącznik
24.05.20196/2019Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska przez Emitenta i spółkę zależną
14.05.20195/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaprojekty uchwał
08.05.20194/2019Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2018 rok
20.03.20193/2019Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
08.03.20192/2019Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
15.01.20191/2019Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raporty bieżące 2018 roku

DataNr raportuTreść
07.09.201819/2018Zmiana w składzie Komitetu Audytu
07.09.201818/2018Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki / załącznik
07.09.201817/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.09.2018
07.09.201816/2018Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.09.2018 / załącznik
08.08.201815/2018Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / załącznik
07.08.201814/2018Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
04.07.201813/2018Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 5 KSH
22.06.201812/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2018
22.06.201811/2018Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2017
22.06.201810/2018Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2018 / załącznik
22.06.20189/2018Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok
05.06.20188/2018Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. przez emitenta oraz spółkę zależną
05.06.20187/2018Dokumenty Rady Nadzorczej będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22.06.2018 / załącznik 1/ załącznik 2 / załącznik 3 / załącznik 4
25.05.20186/2018Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / załącznik
27.04.20185/2018Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2017 rok
16.04.20184/2018Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA
09.04.20183/2018Odpis aktualizujący wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej oraz przeniesienie aktywa do nieruchomości inwestycyjnych
14.03.20182/2018Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Emitenta
12.01.20181/2018Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raporty bieżące 2017 roku

DataNr raportuTreść
27.12.201740/2017Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
21.12.201739/2017Decyzja Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-skarbowego w Toruniu oraz utworzenie rezerwy na przedmiotową decyzję oraz na odsetki.
01.12.201738/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.12.2017
01.12.201737/2017Uchwały podjęte w dniu 01.12.2017r. przez wznowione po przerwie Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 03.11.2017r. / załącznik
17.11.201736/2017Decyzja Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oraz utworzenie rezerwy na przedmiotową decyzję
04.11.201735/2017Przerwa w obradach NWZA – uzupełnienie raportu nr 33 z dnia 3.11.2017 r.
03.11.201734/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.11.2017
03.11.201733/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.11.2017 / załącznik
23.10.201732/2017Odpis aktualizujący na kwotę 543 159,00 zł
23.10.201731/2017Zawiadomienie od akcjonariuszy Grażyny Rybka oraz Wojciecha Rybka o nabyciu akcji / załącznik 1 / załącznik 2
18.10.201730/2017Powołanie Prokurenta
17.10.201729/2017Zbycie akcji własnych
16.10.201728/2017Powołanie Komitetu Audytu
16.10.201727/2017Zmiana Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
16.10.201726/2017Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki/ załącznik
16.10.201725/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.10.2017
16.10.201724/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.10.2017 / załącznik
12.10.201723/2017Zawiadomienie od akcjonariuszy o wynikach wezwania
09.10.201722/2017Złożenie zapisu na sprzedaż akcji własnych
09.10.201721/2017Postanowienie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i ujawnione ryzyko odpisu aktualizacyjnego
04.10.201720/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / załącznik
04.10.201719/2017Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Akcjonariuszy
29.09.201718/2017Decyzja Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu i ujawnione ryzyko odpisu aktualizacyjnego
22.09.201717/2017Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej
20.09.201716/2017Informacja od Akcjonariuszy wzywających do sprzedaży akcji
20.09.201715/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / załącznik
06.09.201714/2017Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Drozapol-Profil S.A. / Załącznik
21.08.201713/2017Informacja o wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki / Załącznik
16.08.201712/2017Sprzedaż udziałów przez spółkę zależną
08.08.201711/2017Sprzedaż nieruchomości przez spółkę powiązaną
31.07.201710/2017Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
20.07.20179/2017Rezygnacja Członka Zarządu
13.06.20178/2017Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2017r.
13.06.20177/2017Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję / Załącznik
13.06.20176/2017Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2017r. / Załącznik
18.05.20175/2017Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
04.05.20174/2017Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. przez Emitenta i spółkę zależną
28.04.20173/2017Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 rok
28.04.20172/2017Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2017 rok
18.01.20171/2017Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raporty bieżące 2016 roku

DataNr raportuTreść
30.12.201628/2016Ujawnienie nazwy odbiorcy
08.11.201627/2016Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
21.09.201626/2016Znaczące umowy zawarte przez spółkę zależną
05.09.201625/2016Powołanie Prokurenta
05.09.201624/2016Odwołanie Prokurenta
01.09.201623/2016Rezygnacja Prokurenta
31.08.201622/2016Powołanie osoby zarządzającej
29.08.201621/2016Rezygnacja osoby zarządzającej
20.07.201620/2016Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną DP Invest Sp. z o.o.
20.07.201619/2016Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska S.A.
24.06.201618/2016Ujawnienie nazwy dostawcy
15.06.201617/2016Znaczące obroty z jednym z dostawców
08.06.201616/2016Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2016r.
08.06.201615/2016Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2016r. / Załącznik
07.06.201614/2016Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną DP Invest Sp. z o.o.
20.05.201613/2016Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016
13.05.201612/2016Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
04.05.201611/2016Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku / Załącznik
27.04.201610/2016Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2016 rok
21.04.20169/2016Przeszacowanie wartości zapasów
25.03.20168/2016Transakcje walutowe zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A.
23.03.20167/2016Transakcje walutowe w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
21.03.20166/2016Udzielenie poręczenia spółce zależnej
21.03.20165/2016Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DP Invest Sp. z o.o.
03.03.20164/2016Znaczące umowy z jednym z dostawców
17.02.20163/2016Znaczące obroty z jednym z dostawców
18.01.20162/2016Znaczące obroty z jednym z dostawców
15.01.20161/2016Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raporty bieżące 2015 roku

DataNr raportuTreść
16.10.201531/2015Transakcje walutowe w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
15.10.201530/2015Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
13.10.201529/2015Podpisanie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej
12.10.201528/2015Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
17.09.201527/2015Sprzedaż kilku maszyn do spółki zależnej
14.09.201526/2015Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
28.08.201525/2015Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu / Załącznik
28.08.201524/2015Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
14.08.201523/2015Znaczące obroty z jednym z odbiorców
11.08.201522/2015Wpisanie hipoteki na nieruchomości w Ostrowcu Św.
30.07.201521/2015Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
20.07.201520/2015Sprzedaż kilku maszyn i urządzeń do spółki zależnej
16.06.201519/2015Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2015r.
16.06.201518/2015Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję / Załącznik
16.06.201517/2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2015r. / Załącznik
15.06.201516/2015Znacząca umowa – nabycie towarów
09.06.201515/2015Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
18.05.201514/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
14.05.201513/2015Podpisanie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej
05.05.201512/2015Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku / Załącznik
30.04.201511/2015Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2015 rok
30.04.201510/2015Przeznaczenie zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy
31.03.20159/2015Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
27.02.20158/2015Zawarcie transakcji forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
27.02.20157/2015Zawarcie transakcji forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
25.02.20157/2015Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
13.02.20156/2015Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Strategii na lata 2015-2017
27.01.20155/2015Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną
21.01.20154/2015Znacząca umowa-nabycie towarów
21.01.20153/2015Znacząca umowa-nabycie towarów
20.01.20152/2015Transakcje forward w Banku polska Kasa Opieki S.A.
15.01.20151/2015Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raporty bieżące 2014 roku

DataNr raportuTreść
23.12.201440/2014Uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2014<
23.12.201439/2014Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2014
10.12.201438/2014Podpisanie aneksu do umowy pożyczki udzielonej spółce zależnej
26.11.201437/2014Zawarcie końcowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
20.11.201436/2014Informacja o akcjach własnych Emitenta
17.11.201435/2014Zawarcie umów na dostawę towarów
13.11.201434/2014Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu / Załącznik
12.11.201433/2014Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2014
06.11.201432/2014Wpisanie hipoteki na nieruchomościach
05.11.201431/2014Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej<
04.11.201430/2014Uchwała KDPW o scaleniu akcji<
29.10.201429/2014Uchwała GPW o zawieszeniu obrotu
29.10.201428/2014Złożenie do KDPW wniosku o scalenie akcji
29.10.201422/2014/kKorekta raportu bieżącego nr 22/2014
29.10.201427/2014Aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
27.10.201426/2014Złożenie do GPW wniosku o zawieszenie obrotu
27.10.201425/2014Wyznaczenie Dnia Referencyjnego scalenia akcji
23.10.201424/2014Zatwierdzenie przez Sąd scalenia akcji Spółki
03.10.201423/2014Ujawnienie nazw kontrahentów
26.09.201422/2014Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
22.09.201421/2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2014r.
22.09.201420/2014Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.09.2014r. / Załącznik
15.09.201419/2014Podpisanie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
01.09.201418/2014Uzupełnienie raportu półrocznego / Zał. 1 / Zał. 2
22.08.201417/2014/KZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał – korekta / Załącznik
22.08.201417/2014Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
25.06.201416/2014Transakcje forward w PKO Banku Polskim S.A.
28.05.201415/2014Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.05.2014r.
28.05.201414/2014Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2014 r. / Załącznik
09.05.201413/2014Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A.<
09.05.20144/2013/KKorekta raportu bieżącego nr 4/2013 – Zawarcie umów na dostawę towarów
30.04.201412/2014Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku<
30.04.201411/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
24.04.201410/2014Powołanie Zarządu na III kadencję
24.04.20149/2014Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2014 rok
01.04.20148/2014Znacząca umowa – nabycie towarów
31.03.20147/2014Zawarcie aneksu do umowy wielocelowego limitu kredytowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
31.03.20146/2014Ujawnienie nazwy dostawcy
11.03.20145/2014Zawarcie umów na dostawę towarów<
07.03.20144/2014Zawarcie umów na dostawę towarów
28.02.20143/2014Zawarcie aneksów do umów pożyczek ze spółkami zależnymi
11.02.20142/2014Transakcje forward w PKO Banku Polskim S.A.
15.01.20141/2014Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raporty bieżące 2013 roku

DataNr raportuTreść
20.12.201328/2013Zawarcie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną
19.11.201327/2013Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
12.11.201326/2013Sprzedaż towarów do znaczącego odbiorcy
12.11.201325/2013Zawarcie umów na dostawę towarów
02.09.201324/2013Zawarcie umów na dostawę towarów
28.08.201323/2013Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu
28.08.201323/2013Załącznik do raportu – Statut
28.08.201322/2013Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
12.08.201321/2013Publikacja raportu półrocznego
31.07.201320/2013Zawarcie umowy wielocelowego limitu kredytowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
01.07.201319/2013Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
21.06.201318/2013Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
06.06.201317/2013Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
06.06.201317/2013Załącznik
06.06.201316/2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2013r.
06.06.201315/2013Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.06.2013r. / Załącznik
29.05.201314/2013Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
10.05.201313/2013Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2013 rok
10.05.201312/2013Przeznaczenie zysku netto za 2012 rok
10.05.201311/2013Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
08.05.201310/2013Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku / Załącznik
19.04.20139/2013Aktualizacja wartości zapasów na 31.12.2012
18.03.20138/2013Znacząca umowa – nabycie towarów
18.03.20137/2013Znacząca umowa – nabycie towarów
18.03.20136/2013Znacząca umowa – sprzedaż towarów
15.03.20135/2013 Zawarcie umów na dostawę towarów
28.02.20134/2013/K Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok-korekta
28.02.20134/2013 Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok
28.02.20131/2013/KKorekta raportu 1/2013 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.
17.01.20133/2013Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
17.01.20132/2013 Transakcje forward z Raiffeisen Bank Polska S.A.
11.01.20131/2013Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raporty bieżące 2012 roku

DataNr raportuTreść
18.12.201231/2012Zakup drugiego projektu farmy wiatrowej
07.12.201230/2012Założenie spółki celowej DP Wind 2 Sp. z o.o.
23.11.201229/2012Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
14.11.201228/2012Ujawnienie nazwy podmiotu, któremu sprzedano nieruchomość
09.11.201227/2012Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku
28.09.201226/2012Sprzedaż nieruchomości
21.09.201225/2012Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
19.09.201224/2012Zakup projektu farmy wiatrowej
19.09.201223/2012Założenie spółki DP Invest Sp. z o.o.
17.09.201221/2012/KKorekta raportu bieżącego nr 21/2012 – Podpisanie listu intencyjnego
12.09.201222/2012Założenie spółki celowej
04.09.201221/2012Podpisanie listu intencyjnego
04.09.201220/2012Zawarcie umów na dostawę towarów
03.09.201219/2012Założenia strategii Spółki
30.08.201218/2012Zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu / Załącznik
10.08.201217/2012Powołanie Prokurentów
10.08.201216/2012Powołanie Członka Zarządu
20.07.201215/2012Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu
20.07.201214/2012Postanowienie Sądu Rejonowego
11.06.201213/2012Wyjaśnienie Zarządu dotyczące liczby akcji zgłoszonych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11.06.201212/2012Wyjaśnienie Zarządu dotyczące zapytań o upadłe firmy budowlane
04.06.201211/2012Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.06.2012r
04.06.201210/2012Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2012 rok
04.06.20129/2012Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2012r.
31.05.20128/2012Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
08.05.20127/2012Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
07.05.20126/2012Zmiana we wpisie hipoteki na nieruchomości w Bydgoszczy
07.05.20125/2012Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku / Załącznik
26.04.20124/2012Zawarcie umów na dostawę towarów
05.04.20123/2012Zamierzenia strategiczne
31.01.20122/2012Zawarcie umów na dostawę towarów
17.01.20121/2012Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Raporty bieżące 2011 roku

DataNr raportuTreść
30.12.2011109/2011Skup akcji własnych
23.12.2011108/2011Skup akcji własnych
22.12.2011107/2011Skup akcji własnych
21.12.2011106/2011Skup akcji własnych
20.12.2011105/2011Skup akcji własnych
17.12.2011104/2011Skup akcji własnych
16.12.2011103/2011Skup akcji własnych
15.11.2011102/2011Skup akcji własnych
13.12.2011101/2011Skup akcji własnych
10.12.2011100/2011Skup akcji własnych
09.12.201199/2011Skup akcji własnych
08.12.201198/2011Skup akcji własnych
07.12.201197/2011Skup akcji własnych
06.12.201196/2011Skup akcji własnych
02.12.201195/2011Skup akcji własnych
02.12.201194/2011Informacja o nabyciu akcji własnych
02.12.201193/2011Skup akcji własnych
01.12.201192/2011Skup akcji własnych
30.11.201191/2011Skup akcji własnych
29.11.201190/2011Skup akcji własnych
25.11.201189/2011Skup akcji własnych
25.11.201188/2011Decyzja w sprawie Statusu ZPChr
25.11.201187/2011Skup akcji własnych
24.11.201186/2011Skup akcji własnych
23.11.201185/2011Skup akcji własnych
22.11.201184/2011Skup akcji własnych
19.11.201183/2011Skup akcji własnych
18.11.201182/2011Informacja o nabyciu akcji własnych
18.11.201181/2011Skup akcji własnych
17.11.201180/2011Skup akcji własnych
16.11.201179/2011Skup akcji własnych
15.11.201178/2011Skup akcji własnych
14.11.201177/2011Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu / Załącznik
10.11.201176/2011Skup akcji własnych
10.11.201175/2011Skup akcji własnych
09.11.201174/2011Skup akcji własnych
08.11.201173/2011Skup akcji własnych
04.11.201172/2011Skup akcji własnych
03.11.201171/2011Skup akcji własnych
03.11.201170/2011Skup akcji własnych
31.10.201169/2011Skup akcji własnych
29.10.201168/2011Skup akcji własnych
28.10.201167/2011Skup akcji własnych
27.10.201166/2011Informacja o nabyciu akcji własnych
27.10.201165/2011Skup akcji własnych
26.10.201164/2011Zawarcie umów na dostawę towarów
26.10.201163/2011Skup akcji własnych
25.10.201162/2011Skup akcji własnych
24.10.201161/2011Skup akcji własnych
21.10.201160/2011Skup akcji własnych
20.10.201159/2011Skup akcji własnych
19.10.201158/2011Skup akcji własnych
18.10.201157/2011Skup akcji własnych
17.10.201156/2011Informacja o nabyciu akcji własnych
14.10.201155/2011Skup akcji własnych
13.10.201154/2011Skup akcji własnych
13.10.201153/2011Skup akcji własnych
11.10.201152/2011Skup akcji własnych
11.10.201151/2011Skup akcji własnych
07.10.201150/2011Skup akcji własnych
07.10.201149/2011Informacja o nabyciu akcji własnych
07.10.201148/2011Skup akcji własnych
06.10.201147/2011Skup akcji własnych
05.10.201146/2011Skup akcji własnych
04.10.201145/2011Skup akcji własnych
30.09.201144/2011Skup akcji własnych
30.09.201143/2011Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
30.09.201142/2011Skup akcji własnych
29.09.201141/2011Skup akcji własnych
28.09.201140/2011Skup akcji własnych
28.09.201139/2011Decyzja o przekroczeniu granicy 25% podczas nabywania akcji własnych
27.09.201138/2011Skup akcji własnych
24.09.201137/2011Skup akcji własnych
23.09.201136/2011Skup akcji własnych
22.09.201135/2011Skup akcji własnych
20.09.201134/2011Informacja o programie nabywania akcji własnych / Załącznik
14.09.201133/2011Postanowienie Sądu Rejonowego
06.09.201132/2011Likwidacja oddziału
06.09.201131/2011Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.09.2011r.
06.09.201130/2011Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.09.2011r.
26.08.201129/2011Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
10.08.201128/2011Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
05.08.201127/2011Rekomendacja Zarządu w sprawie buy-backu
02.08.201126/2011Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie / Załącznik
26.07.201112/2011/kKorekta raportu nr 12/2011 – Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2011 rok
19.07.201125/2011Wstępna ocena wyników Spółki w I półroczu
07.07.201124/2011Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 22/2011
07.07.201123/2011 Sytuacja bieżąca w Spółce
30.06.201122/2011Odtajnienie nazw dostawców
30.06.201121/2011Powołanie Rady Nadzorczej
30.06.201120/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2011r.
30.06.201119/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2011r.
03.06.201118/2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał / Załącznik
03.06.201117/2011Przeznaczenie zysku netto za 2010 rok
01.06.201116/2011Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
05.05.201115/2011Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
04.05.201114/2011Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku / Załącznik
28.04.201113/2011Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
28.04.201112/2011Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2011 rok
28.04.201111/2011Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2011
26.04.201110/2011Zawarcie umów na dostawę towarów
26.04.20119/2011Postanowienie o wpisaniu hipoteki na nieruchomości w Bydgoszczy
20.04.20118/2011Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
01.03.20117/2011Zawarcie umów na dostawę towarów
07.02.20116/2011Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
24.01.20115/2011Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
21.01.20114/2011Zawarcie umów na dostawę towarów
19.01.20113/2011Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
18.01.20112/2011 Postanowienie o wpisaniu hipoteki na nieruchomości w Bydgoszczy
18.01.20111/2011Postanowienie o wpisaniu hipoteki na nieruchomości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Raporty bieżące 2010 roku

DataNr raportuTreść
13.12.201018/2010Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
01.12.201017/2010Zawarcie umów na dostawę towarów
30.09.201016/2010Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
31.08.201015/2010Zawarcie aneksów do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
26.07.201014/2010Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie / Załącznik
29.06.201013/2010Uzupełnienie do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok
16.06.201012/2010Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2010r.
16.06.201011/2010Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2010r.
26.05.201010/2010Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2010 rok
21.05.20109/2010Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał / Załącznik
04.05.20108/2010Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku / Załącznik
28.04.20107/2010Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu
27.04.20106/2010Spełnienie warunków umowy sprzedaży udziałów
23.04.20105/2010Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów
25.02.20104/2010Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie / Załącznik
18.01.20103/2010Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku
07.01.20102/2010Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Strategii na lata 2010-2012
04.01.20101/2010Zawarcie aneksów do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raporty bieżące 2009 roku

DataNr raportuTreść
22.12.200932/2009Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.12.2009
22.12.200931/2009Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 22.12.2009r.
26.11.200930/2009Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16.10.200929/2009Sprostowanie raportu bieżącego nr 29/2009
15.10.200929/2009Spłata kredytu walutowego
28.08.200928/2009Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
26.06.200927/2009Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa
Opieki S.A.
04.06.200926/2009Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.06.2009r.
04.06.200925/2009Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
04.06.200924/2009Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
04.06.200923/2009 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
04.06.2009r.
22.05.200922/2009 Spłata kredytu dewizowego
21.05.200921/2009Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
05.05.200920/2009Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
w 2008 roku
30.04.200919/2009Porządek obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
27.04.200918/2009Powołanie obecnego Zarządu na drugą kadencję
27.04.200917/2009Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania
sprawozdań finansowych za 2009 rok
17.04.200916/2009Aktualizacja wartości zapasów na dzień
31.12.2008r.
23.03.200915/2009 Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
23.03.200914/2009Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2008 rok
16.03.200913/2009Nowe terminy publikacji raportów okresowych
w 2009 roku
11.03.200912/2009Transakcje forward z Bankiem Handlowym
10.03.200911/2009Rejestracja połączenia Drozapol-Profil S.A.
z Glob-Profil S.A.
02.03.200910/2009Otwarcie i likwidacja oddziału
11.02.20099/2009Zawarcie kontraktu na dostawy towarów
11.02.20098/2009Informacja dotycząca opcji walutowych
05.02.20097/2009Postanowienie Sądu Rejonowego
04.02.20096/2009Informacja dotycząca niestosowania jednej z zasad ładu korporacyjnego
19.01.20095/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku
09.01.20094/2009Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu
09.01.2009r.
09.01.20093/2009Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
09.01.2009r.
/ Załącznik
07.01.20092/2009Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych / Załącznik
05.01.20091/2009Informacja dotycząca niestosowania jednej z zasad ładu korporacyjnego

Raporty bieżące 2008 roku

Raporty bieżące 2007 roku

DataNr raportuTreść
21.12.200773/2007Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
14.12.200772/2007Dochodzenie należności Spółki
07.12.200771/2007Sprzedaż akcji Spółki
30.11.200770/2007 Dotyczy zamierzeń strategicznych Drozapol-Profil S.A.
30.11.200769/2007Dofinansowanie z funduszy strukturalnych
26.11.200768/2007/kKorekta raportu bieżącego nr 68/2007
23.11.200768/2007Nabycie akcji Spółki przez Bankowy OFE
22.11.200767/2007 Podpisanie znaczącej umowy
21.11.200766/2007Złożenie ostatecznej propozycji udziałowcom TM Steel
20.11.200765/2007Sprzedaż akcji Spółki
16.11.200764/2007Nabycie i zbycie obligacji komercyjnych
08.11.200763/2007Wprowadzenie do obrotu akcji serii D
22.10.200762/2007/kUzupełnienie raportu bieżącego nr 62/2007
19.10.200762/2007Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
18.10.200761/2007Podpisanie znaczących umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
12.10.200760/2007Decyzja Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów
03.10.200759/2007Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki / Załącznik
13.09.200758/2007Nabycie i zbycie obligacji komercyjnych / Załącznik
24.08.200757/2007Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych / Załącznik
24.08.200756/2007Nabycie oblogacji komercyjnych / Załącznik
21.08.200755/2007Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych / Załącznik
09.08.200754/2007Odtajnienie nazwy Spółki
01.08.200753/2007Nabycie obligacji przez pracowników Spółki
30.07.200752/2007Zakup instrumentów inwestycyjnych / Załącznik
06.07.200751/2007Aneks do znaczącej umowy
03.07.200750/2007Rekordowa sprzedaż w czerwcu
20.06.200749/2007Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 19 czerwca 2007 roku
20.06.200748/2007 Uchwały podjęte przez ZWZA
15.06.200746/2007Podpisanie listu intencyjnego w sprawie objęcia pakietu udziałów
11.06.200744/2007Treść projektów uchwał za ZWZA Drozapol-Profil S.A.
05.06.200743/2007Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku / Załącznik
31.05.200742/2007 Zakup obligacji
31.05.200741/2007Wybór biegłego rewidenta
28.05.200740/2007Data i porządek obrad ZWZA Drozapol-Profil S.A.
02.04.200739/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
02.04.200738/2007Sprzedaż w marcu
29.03.200737/2007Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29.03.200736/2007Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
21.03.200735/2007Nabycie znacznego pakietu akcji
16.03.200734/2007 Informacja o zmianie udziału w głosach osób zarządzających
14.03.200733/2007Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E
06.03.200732/2007Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
05.03.200731/2007 Informacja o przejęciu Stalexport Trade
01.03.200730/2007Rekordowa sprzedaż w lutym
20.02.200729/2007Znacząca umowa
16.02.200728/2007Zatwierdzenie aneksów nr 9 i 10
14.02.200727/2007Komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał 2006
12.02.200726/2007Rozpoczęcie notowań praw do akcji serii E
12.02.200725/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
12.02.200724/2007Zawarcie znaczącej umowy
12.02.200723/2007Termin publikacji raportu za IV kwartał 2006 roku
07.02.200722/2007Zatwierdzenie aneksu nr 8
05.02.200721/2007Zatwierdzenie aneksów nr 6 i 7
02.02.200720/2007Zakończenie subskrypcji akcji serii E
01.02.200719/2007Zakończenie negocjacji
01.02.200718/2007Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
01.02.200717/2007Najwyższa sprzedaż
29.01.200716/2007Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
26.01.200715/2007Zatwierdzenie aneksu nr 5
26.01.200714/2007Znacząca umowa
26.01.200713/2007 Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2006 roku
25.01.200712/2007 Informacje o wynikach finansowych
24.01.200711/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
19.01.200710/2007 Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 roku
16.01.20079/2007 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
15.01.20078/2007Zatwierdzenie aneksu nr 4
11.01.20077/2007 Zatwierdzenie aneksu nr 3
08.01.20076/2007Zatwierdzenie aneksu nr 1
08.01.20075/2007Ujawnienie nazw kontrahentów
05.01.20074/2007Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
04.01.20073/2007Wypłata dofinansowania z funduszy strukturalnych
02.01.20072/2007Termin opublikowania ceny emisyjnej akcji serii E
02.01.20071/2007Wyniki sprzedaży w grudniu

Raporty bieżące 2006 roku

DataNr raportuTreść
29.12.200664/2006Stanowisko Zarządu w sprawie utajnienia informacji w raportach bieżących
29.12.200663/2006Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego / Załącznik
28.12.200662/2006“Krótka lista” Stalexportu
22.12.200661/2006 Znacząca umowa
22.12.200660/2006Znacząca umowa
22.12.200659/2006Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
20.12.200658/2006 Wyjaśnienie związane z prospektem emisyjnym
13.12.200657/2006 Podpisanie znaczącej umowy o utworzeniu ogólnopolskiej sieci handlowej
08.12.200656/2006Zawarcie znaczącej umowy
27.11.200655/2006 Postanowienie Sądu Rejonowego
07.11.200654/2006Złożenie Prospektu Emisyjnego do komisji Nadzoru Finansowego
06.11.200653/2006Dochodzenie należności Spółki
03.11.200652/2006Kolejny rekordowy miesiąc
25.10.200651/2006Umowa z Domem Maklerskim
16.10.200650/2006Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 16 października 2006 roku
16.10.200649/2006Uchwały podjęte przez NWZA / Załącznik
02.10.200647/2006Rekordowe wyniki
29.09.200646/2006 Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
28.09.200645/2006Korekta pozycji z wybranych danych finansowych zawartych w raporcie za I półrocze 2006
25.09.200644/2006Treść projektów uchwał na NWZA Drozapol-Profil S.A.
21.09.200643/2006Uzupełnienie wyników za sierpień
14.09.200642/2006Aneks do znaczącej umowy
06.09.200641/2006Data, porządek obrad NWZA oraz zmiany w Statucie Drozapol-Profil S.A.
01.09.200640/2006Rekordowe wyniki
24.08.200639/2006Przygotowania do nowej emisji
04.08.200638/2006Zawarcie znaczącej umowy
14.07.200637/2006 Uruchomienie produkcji
13.07.200636/2006Nabycie nieruchomości
12.07.200635/2006Zawarcie znaczącej umowy
04.07.200634/2006Wyniki sprzedaży w czerwcu
28.06.200633/2006 Informacje o członkach Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A.
23.06.200632/2006Powołanie członków Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A.
22.06.200631/2006Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2006 roku
22.06.200630/2006Uchwały podjęte przez WZA
22.06.200629/2006Wybór biegłego rewidenta
20.06.200628/2006Ostateczne wyniki sprzedaży w maju
13.06.200626/2006Wyjaśnienie różnicy w wyniku netto
08.06.200625/2006Treść projektów uchwał na WZA Drozapol-Profil S.A.
01.06.200624/2006 Rekordowe w historii Spółki wyniki sprzedaży w maju
26.05.200623/2006Data i porządek obrad ZWZA Drozapol-Profil S.A.
23.05.200622/2006Wyniki sprzedaży w kwietniu 2006
22.05.200621/2006Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2005 rok
08.05.200620/2006Przyznanie dofinansowania na zakup urządzeń do produkcji zbrojeń budowlanych
04.05.200619/2006Bardzo dobre wyniki sprzedaży w kwietniu
28.04.200618/2006 Podpisanie listu intencyjnego za spółką Cynk-Mal
28.04.200617/2006Zaakceptowanie przez Rade Nadzorczą strategii Spółki na lata 2006-2008
25.04.200616/2006Zawarcie umowy o znacznej wartości
13.04.200614/2006Zawarcie znaczącej umowy
22.03.200612/2006Zawarcie znaczącej umowy
14.03.200611/2006Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D
24.02.200610/2006Zawarcie umowy o znacznej wartości
23.02.20069/2006 Umorzenie obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela
06.02.20068/2006 Zbycie akcji Spółki przez dużego inwestora
31.01.20066/2006Zawarcie znaczącej umowy
31.01.20065/2006Nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych
27.01.20064/2006Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
19.01.20063/2006Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku
10.01.20062/2006 Spłacenie kredytu
05.01.20061/2006 Terminy publikacji raportów okresowych w 2006 roku

Raporty bieżące 2005 roku

DataNr raportuTreść
30.12.200542/2005Informacje dotyczące realizacji Programu Motywacyjnego
30.12.200540/2005Opóźnienie przekazania nazwy kontrahenta
29.12.200539/2005 Nabycie akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki
15.12.200538/2005 Rezygnacja z dofinansowania z funduszy strukturalnych
30.11.200537/2005Dochodzenie należności Spółki
18.11.200535/2005Zawarcie znaczącej umowy
08.11.200534/2005Przyznanie dofinansowania dla Spółki
02.11.200533/2005Dochodzenie należności Spółki
29.09.200532/2005Zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego
16.09.200530/2005 Zawarcie znaczącej umowy
30.08.200529/2005Przesunięcie terminu realizacji uprawnień do objęcia akcji serii D
30.08.200528/2005Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
20.07.200527/2005Informacje dotyczące realizacji Programu Motywacyjnego
12.07.200526/2005 Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki
06.07.200525/2005 Aktualizacja danych Spółki w KRS
28.06.200524/2005Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 17 czerwca 2005 roku
20.06.200523/2005Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
20.06.200522/2005Realizacja Programu Motywacyjnego
17.06.200521/2005Uchwały podjęte przez WZA Drozapol-Profil S.A.
16.06.200520/2005Realizacja strategii Spółki
09.06.200518/2005Korekta treści projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drozapol-Profil S.A.
31.05.200517/2005Utworzenie nowego oddziału Spółki
24.05.200516/2005Rejestracja nowego oddziału Spółki w KRS
23.05.200515/2005 Sprawozdanie Rady Nadzorczej
12.05.200514/2005Sprawozdanie finansowe za okres 01.06.2004r. do 31.12.2004r. / Bilans / Przepływy / Rachunek zysków i strat / Wprowadzenie / Zestawienie zmian w kapitale
11.05.200513/2005Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drozapol-Profil S.A.
11.05.200512/2005Zwołanie WZA/ Załącznik
11.05.200511/2005Wybór biegłego rewidenta
10.05.200510/2005Utworzenie nowego oddziału Spółki
28.04.20059/2005Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
26.04.20058/2005 Zawarcie znaczącej umowy
20.04.20057/2005Zbycie akcji przez podmiot powiązany
20.04.20056/2005Realizacja strategii określonej w prospekcie emisyjnym
31.01.20055/2005Terminy publikacji raportów okresowych w 2005 roku
27.01.20053/2005 Zawarcie znaczącej umowy
25.01.20052/2005Realizacja prognozy za 2004 rok
12.01.20051/2005 Informacja dotycząca animatora rynku dla akcji Drozapol-Profil S.A.